Phân bón giữ hoa lâu tàn

Loại phân bón giúp cho hoa có màu sắc tươi đẹp và lâu tàn, loại phân này chỉ tưới khi thất xuất hiện phát hoa phân bón này làm cho cây đứng vững, vòi hoa dài thẳng, hoa đẹp, lâu tàn. Loại phân này có chứa tỷ lệ Kali cao.