Phân bón kích thích ra hoa

Khi cần thúc cho lan mau ra hoa thì dùng phân bón có nhiều lân, tưới cho cây lan đã trưởng thành để kích thích ra hoa, giúp phát hoa dài, siêng ra hoa và ra hoa nhiều hơn.