Phân bón tăng trưởng

Nên bón phân bón kích thích tăng trưởng khi cần bón thúc cho lan tăng trưởng nhanh, mau ra lá, nhất là đối với cây con, cây sau mùa nghỉ hàng năm, cây sau mùa ra hoa. Loại phân bón này thường có nhiều đạm dùng để tưới cây con, chồi non, cho ra rễ, nhảy con, ra lá và phát triển thân cây nên gọi là phân tăng trưởng.